ტოქსიკოლოგია

გერმანული ჰოსპიტალის ტოქსიკოლოგიურ განყოფილებაში ვმკურნალობთ ნებისმიერი სირთულის მწვავე ინტოქსიკაციას. პაციენტებს ჩაუტარდებათ დიაგნოსტიკა და უმაღლესი დონის მკურნალობა, ქართველ და გერმანელ ექიმებთან ერთად.

 

მწვავე მოწამვლები ძირითადად გამოწვეულია:

  • მედიკამენტებით (ფსიქოტროპული, ნარკოტიკული, ანალგეზიური, ანტიჰიპერტენზიული, საგულე და სხვა საშუალებები)

  • ალკოჰოლით (ეთანოლის, ეთილის სპირტის, პროპანოლის და სხვა)

  • მომწავლელი აირებით ( ქლორის, ფტორის, გოგირდწყალბადის, ნახშირჟანგის და სხვა)

  • მცენარეული შხამებით (სოკო, შმაგა, ლენცოფა, არმა და სხვა)

  • ცხოველური შხამებით (ქვეწარმავლები-გველი და სხვა, ფეხსახსრიანები- მორიელი, ობობა და სხვა)

  • საყოფაცხოვრებო- საოჯახო ქიმიური საშუალებებით ( სადეზინფექციო საწმენდი - კოროზიული მჟავის და  ტუტის შემცველობის, ნავთოპროდუქტები- ნაფტალინი, ნავთი და სხვა)

  • სამრეწველო ქიმიური ნივთიერებებით ( ლითონები-ტყვია, ქრომი, სპილენძი - მათი შენაერთები და სხვა)

  • სასოფლო- სამეურნეო  შხამები (ინსექტიციდები-ფოსფორორგანული, კარბამატული, ჰერბიციდული, ფუნგიციდური, როდენტიციდები და სხვა პესტიციდები) 

  • არაორგანული ნივთიერებები - დარიშხანი,ფოსფორი, მათი  შენაერთები და სხვა)

 

გერმანული ჰოსპიტალი